GDPR

Zpracování osobních údajů

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jako subjektů údajů zpracovává společnost Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá čp. 371, PSČ 541 03 Trutnov, IČ: 259 68 084, jakožto správce. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů a dále o vašich právech souvisejících s tímto zpracováním. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

2. Jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s marketingem?

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše identifikační (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) pro účely zasílání nabídek a dalších obchodních sdělení. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 3 let, avšak můžete jej kdykoliv odvolat. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v článku 5. – „Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?“.

3. Jak zpracováváme vaše osobní údaje jakožto uchazečů o zaměstnání?

V souvislosti s výběrovým řízením zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa), další údaje související s výkonem práce (zejména informace o vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference). Tyto osobní údaje získáváme přímo od vás v rámci výběrového řízení, a to prostřednictvím životopisu, jiné dokumentace a ústního pohovoru. 

Zpracování vedoucí k uzavření smlouvy – bez vašeho souhlasu

Na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce, a to za účely hodnocení uchazečů o zaměstnání a provedení výběrového řízení. Na základě těchto poskytnutých údajů vás můžeme zvát na pohovory, komunikovat s vámi a posoudit vaši vhodnost na dané volné pracovní místo. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení. V případě, že nám udělíte souhlas k dalšímu zpracování v databázi uchazečů, můžeme tyto údaje zpracovávat po delší dobu. 

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce, a to za účelem ochrany našich právních nároků. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem podrobněji popsaným v čl. 5. – „Jaká práva máte při zpracování osobních údajů?“. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 10 let od skončení výběrového řízení) pro nároky vyplývající nebo související s výběrovým řízením. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a našich souvisejících potřeb.

Zpracování na základě vašeho souhlasu pro účely vedení databáze uchazečů

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce proto, abychom vás mohli případně oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou. Pokud nám souhlas udělíte, budeme my a společnosti skupiny tyto údaje zpracovávat maximálně po dobu 3 let od skončení výběrového řízení. V případě neudělení souhlasu budeme tyto údaje zpracovávat pouze do skončení výběrového řízení. Udělený souhlas můžete odvolat, avšak odvoláním souhlasu zároveň není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

4. Jak zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím našich kamerových systému?

Ve venkovních prostorách budov naší společnosti jsou umístěny kamerové systémy, pomocí kterých chráníme přístupy do budovy společnosti a dále také osoby, které se v nich nacházejí. Tak činíme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našeho majetku, majetku třetích osob a zajištění bezpečnosti v těchto budovách. Běžné průmyslové kamery se záznamem zpracovávají údaje o vaší podobě, pohybu a jednáních, to vše bez zvuku. Záznam není uchováván, kamerový systém funguje pouze jako dohlížecí pro potřeby ostrahy společnosti. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v čl. 5. – „Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?“.

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na odvolání souhlasu – každý souhlas, který nám udělíte, můžete odvolat. Tímto odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Právo na přístup – máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, případně komu je předáváme a kdo další je zpracovává, dále o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace jste se dozvěděli v jednotlivých článcích této Politiky ochrany soukromí. Pokud však máte pochybnosti o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda konkrétní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V rámci tohoto práva nás můžete také požádat o vystavení kopie zpracovávaných osobních údajů. První kopie vám bude vystavena zcela zdarma, za případné další kopie si budeme účtovat poplatek.

Právo na opravu – v případě, že zjistíte, že zpracovávané osobní údaje o vás jsou neúplné nebo nepřesné, máte právo na to, abychom je doplnili či opravili.

Právo na výmaz – v určitých případech máte právo na to, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud nastane některý z těchto důvodů:
• vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
• odvoláte souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování,
• vznesete námitku proti zpracování z důvodu našich oprávněných zájmů a my shledáme, že žádné takové oprávněné zájmy pro toto zpracování již nemáme,
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně, tj. námi prováděné zpracování přestalo být v souladu s právními předpisy.
Toto právo se však neuplatní ve všech případech. Mezi tyto výjimky patří zpracování osobních údajů, které je nadále nezbytné pro:
• splnění našich právních povinností,
• určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
Právo na omezení zpracování – toto právo můžete využít v některých případech, kdy můžete požadovat, aby došlo označení vašich osobních údajů a tyto osobní údaje nebyly předmětem dalších operací zpracování, avšak po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit v případech, kdy:
• přesnost osobních údajů je z vaší strany popírána, a to doby, než se dohodneme, které údaje jsou správné,
• vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. více než zpracovávat musíme), ale vy budete požadovat pouze jejich omezení než výmaz,
• vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro vznesení námitky proti zpracování osobních údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Po dobu šetření toho, zda-li je vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost – v případě, že je zpracování vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, máte právo na to, abych vám vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování – v případech, kdy ke zpracování vašich osobních údajů dochází na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku. Tyto údaje přestaneme dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v tomto zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost – pokud uplatníte vaše práva výše uvedenými způsoby, není tím nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, kdy se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Veškerá uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese naší společnosti: Šikmá čp. 371, PSČ 541 03 Trutnov nebo emailem : tstrutnov@tstrutnov.cz. Dále můžete proti námi prováděnému zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Souhlas s cookies

Spravovat souhlas s cookies

Abychom mohli poskytnout co nejlepší služby návštěvníkům, používáme k získání informací o zařízení soubory cookies. Souhlas k používání těchto souborů nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, jako jsou informace o Vašem zařízení nebo Vaše chování při procházení těchto stránek. Nesouhlas může způsobit nefunkčnost některých vlastností nebo částí tohoto webu.
Podrobné informace o použitých cookies naleznete zde.

Přijmout Odmítnout